?. ve ?[ Operatörleri

Visual Studio 2015 ile gelen (?.) ve (?[) operatörleri ile üyeye erişim (?.) veya index operasyonu (?[) öncesinde null testi yapabilmekteyiz.

int? length = customers?.Length; // customers null ise null değilse customers.Length
Customer first = customers?[0];  // customers null ise null değilse customers[0]
int? count = customers?[0]?.Orders?.Count();  // customers, customers[0], customers[0].Orders null ise null değilse customers[0].Orders.Count()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *