WPF için ProgressRing

WPF üzerinde Windows 8’dekine benzer aktiviteyi gösteren bir kontrol oluşturabiliriz.

Not: MahApps.Metro kütüphanesi bu kontrolü ve daha bir çok farklı kontrolü içermektedir. Bunun yanında tema desteği de mevcuttur.
http://mahapps.com/

Kullanımı:
ProgressRing.cs dosyasını Controls klasörü altında oluşturulur.
ProgressRing.xaml dosyasını Styles altında oluşturulur.
App.xaml dosyasında Application.Resources içine ProgressRing.xaml resource dictionary olarak eklenir.
Kullanacağımız sayfada namespace tanımlanarak kontrol kullanılabilir.

ProgressRing.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;

namespace ProgressRingTest.Controls
{
  [TemplateVisualState(Name = "Large", GroupName = "SizeStates")]
  [TemplateVisualState(Name = "Small", GroupName = "SizeStates")]
  [TemplateVisualState(Name = "Inactive", GroupName = "ActiveStates")]
  [TemplateVisualState(Name = "Active", GroupName = "ActiveStates")]
  public class ProgressRing : Control
  {
    public static readonly DependencyProperty BindableWidthProperty = DependencyProperty.Register("BindableWidth", typeof(double), typeof(ProgressRing), new PropertyMetadata(default(double), BindableWidthCallback));

    public static readonly DependencyProperty IsActiveProperty = DependencyProperty.Register("IsActive", typeof(bool), typeof(ProgressRing), new FrameworkPropertyMetadata(default(bool), FrameworkPropertyMetadataOptions.BindsTwoWayByDefault, IsActiveChanged));

    public static readonly DependencyProperty IsLargeProperty = DependencyProperty.Register("IsLarge", typeof(bool), typeof(ProgressRing), new PropertyMetadata(true, IsLargeChangedCallback));

    public static readonly DependencyProperty MaxSideLengthProperty = DependencyProperty.Register("MaxSideLength", typeof(double), typeof(ProgressRing), new PropertyMetadata(default(double)));

    public static readonly DependencyProperty EllipseDiameterProperty = DependencyProperty.Register("EllipseDiameter", typeof(double), typeof(ProgressRing), new PropertyMetadata(default(double)));

    public static readonly DependencyProperty EllipseOffsetProperty = DependencyProperty.Register("EllipseOffset", typeof(Thickness), typeof(ProgressRing), new PropertyMetadata(default(Thickness)));

    private List<Action> _deferredActions = new List<Action>();

    static ProgressRing()
    {
      DefaultStyleKeyProperty.OverrideMetadata(typeof(ProgressRing), new FrameworkPropertyMetadata(typeof(ProgressRing)));
    }

    public ProgressRing()
    {
      SizeChanged += OnSizeChanged;
    }

    public double MaxSideLength
    {
      get { return (double)GetValue(MaxSideLengthProperty); }
      private set { SetValue(MaxSideLengthProperty, value); }
    }

    public double EllipseDiameter
    {
      get { return (double)GetValue(EllipseDiameterProperty); }
      private set { SetValue(EllipseDiameterProperty, value); }
    }

    public Thickness EllipseOffset
    {
      get { return (Thickness)GetValue(EllipseOffsetProperty); }
      private set { SetValue(EllipseOffsetProperty, value); }
    }

    public double BindableWidth
    {
      get { return (double)GetValue(BindableWidthProperty); }
      private set { SetValue(BindableWidthProperty, value); }
    }

    public bool IsActive
    {
      get { return (bool)GetValue(IsActiveProperty); }
      set { SetValue(IsActiveProperty, value); }
    }

    public bool IsLarge
    {
      get { return (bool)GetValue(IsLargeProperty); }
      set { SetValue(IsLargeProperty, value); }
    }

    private static void BindableWidthCallback(DependencyObject dependencyObject, DependencyPropertyChangedEventArgs dependencyPropertyChangedEventArgs)
    {
      var ring = dependencyObject as ProgressRing;
      if (ring == null)
        return;

      var action = new Action(() =>
      {
        ring.SetEllipseDiameter(
          (double)dependencyPropertyChangedEventArgs.NewValue);
        ring.SetEllipseOffset(
          (double)dependencyPropertyChangedEventArgs.NewValue);
        ring.SetMaxSideLength(
          (double)dependencyPropertyChangedEventArgs.NewValue);
      });

      if (ring._deferredActions != null)
        ring._deferredActions.Add(action);
      else
        action();
    }

    private void SetMaxSideLength(double width)
    {
      MaxSideLength = width <= 20 ? 20 : width; } private void SetEllipseDiameter(double width) { EllipseDiameter = width / 8; } private void SetEllipseOffset(double width) { EllipseOffset = new Thickness(0, width / 2, 0, 0); } private static void IsLargeChangedCallback(DependencyObject dependencyObject, DependencyPropertyChangedEventArgs dependencyPropertyChangedEventArgs) { var ring = dependencyObject as ProgressRing; if (ring == null) return; ring.UpdateLargeState(); } private void UpdateLargeState() { Action action; if (IsLarge) action = () => VisualStateManager.GoToState(this, "Large", true);
      else
        action = () => VisualStateManager.GoToState(this, "Small", true);

      if (_deferredActions != null)
        _deferredActions.Add(action);

      else
        action();
    }

    private void OnSizeChanged(object sender, SizeChangedEventArgs sizeChangedEventArgs)
    {
      BindableWidth = ActualWidth;
    }

    private static void IsActiveChanged(DependencyObject dependencyObject, DependencyPropertyChangedEventArgs dependencyPropertyChangedEventArgs)
    {
      var ring = dependencyObject as ProgressRing;
      if (ring == null)
        return;

      ring.UpdateActiveState();
    }

    private void UpdateActiveState()
    {
      Action action;

      if (IsActive)
        action = () => VisualStateManager.GoToState(this, "Active", true);
      else
        action = () => VisualStateManager.GoToState(this, "Inactive", true);

      if (_deferredActions != null)
        _deferredActions.Add(action);

      else
        action();
    }

    public override void OnApplyTemplate()
    {
      //make sure the states get updated
      UpdateLargeState();
      UpdateActiveState();
      base.OnApplyTemplate();
      if (_deferredActions != null)
        foreach (var action in _deferredActions)
          action();
      _deferredActions = null;
    }
  }

  internal class WidthToMaxSideLengthConverter : IValueConverter
  {
    public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
    {
      if (value is double)
      {
        var width = (double)value;
        return width <= 20 ? 20 : width;
      }

      return null;
    }

    public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
  }
}

ProgressRing.xaml

<ResourceDictionary xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:controls="clr-namespace:ProgressRingTest.Controls">

<Style TargetType="controls:ProgressRing">
    <Setter Property="Foreground" Value="{DynamicResource AccentColorBrush}" />
    <Setter Property="IsHitTestVisible" Value="False" />
    <Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Center" />
    <Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center" />
    <Setter Property="MinHeight" Value="20" />
    <Setter Property="MinWidth" Value="20" />
    <Setter Property="Height" Value="60" />
    <Setter Property="Width" Value="60" />
    <Setter Property="IsTabStop" Value="False" />
    <Setter Property="Template">
      <Setter.Value>
        <ControlTemplate TargetType="controls:ProgressRing">
          <Border Background="{TemplateBinding Background}" BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}" BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}">
            <Border.Resources>

<Style x:Key="ProgressRingEllipseStyle" TargetType="Ellipse">
                <Setter Property="Opacity" Value="0" />
                <Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Left" />
                <Setter Property="VerticalAlignment" Value="Top" />
              </Style>


            </Border.Resources>
            <VisualStateManager.VisualStateGroups>
              <VisualStateGroup x:Name="SizeStates">
                <VisualState x:Name="Large">
                  <Storyboard>
                    <ObjectAnimationUsingKeyFrames Duration="0" Storyboard.TargetName="SixthCircle" Storyboard.TargetProperty="Visibility">
                      <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0">
                        <DiscreteObjectKeyFrame.Value>
                          <Visibility>Visible</Visibility>
                        </DiscreteObjectKeyFrame.Value>
                      </DiscreteObjectKeyFrame>
                    </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  </Storyboard>
                </VisualState>
                <VisualState x:Name="Small" />
              </VisualStateGroup>
              <VisualStateGroup x:Name="ActiveStates">
                <VisualState x:Name="Inactive" />
                <VisualState x:Name="Active">
                  <Storyboard RepeatBehavior="Forever">
                    <ObjectAnimationUsingKeyFrames Duration="0" Storyboard.TargetName="Ring" Storyboard.TargetProperty="Visibility">
                      <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0">
                        <DiscreteObjectKeyFrame.Value>
                          <Visibility>Visible</Visibility>
                        </DiscreteObjectKeyFrame.Value>
                      </DiscreteObjectKeyFrame>
                    </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                    <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="E1" Storyboard.TargetProperty="Opacity" BeginTime="0">
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0" Value="1" />
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.21" Value="1" />
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.22" Value="0" />
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.47" Value="0" />
                    </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                    <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="E2" Storyboard.TargetProperty="Opacity" BeginTime="00:00:00.167">
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0" Value="1" />
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.21" Value="1" />
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.22" Value="0" />
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.47" Value="0" />
                    </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                    <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="E3" Storyboard.TargetProperty="Opacity" BeginTime="00:00:00.334">
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0" Value="1" />
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.21" Value="1" />
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.22" Value="0" />
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.47" Value="0" />
                    </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                    <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="E4" Storyboard.TargetProperty="Opacity" BeginTime="00:00:00.501">
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0" Value="1" />
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.21" Value="1" />
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.22" Value="0" />
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.47" Value="0" />
                    </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                    <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="E5" Storyboard.TargetProperty="Opacity" BeginTime="00:00:00.668">
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0" Value="1" />
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.21" Value="1" />
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.22" Value="0" />
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.47" Value="0" />
                    </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                    <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="E6" Storyboard.TargetProperty="Opacity" BeginTime="00:00:00.835">
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0" Value="1" />
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.21" Value="1" />
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.22" Value="0" />
                      <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.47" Value="0" />
                    </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                    <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="E1R" BeginTime="0" Storyboard.TargetProperty="Angle">
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0" Value="-110" KeySpline="0.13,0.21,0.1,0.7" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:0.433" Value="10" KeySpline="0.02,0.33,0.38,0.77" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:1.2" Value="93" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:1.617" Value="205" KeySpline="0.57,0.17,0.95,0.75" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:2.017" Value="357" KeySpline="0,0.19,0.07,0.72" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:2.783" Value="439" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.217" Value="585" KeySpline="0,0,0.95,0.37" />
                    </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                    <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="E2R" BeginTime="00:00:00.167" Storyboard.TargetProperty="Angle">
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0" Value="-116" KeySpline="0.13,0.21,0.1,0.7" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:0.433" Value="4" KeySpline="0.02,0.33,0.38,0.77" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:1.2" Value="87" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:1.617" Value="199" KeySpline="0.57,0.17,0.95,0.75" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:2.017" Value="351" KeySpline="0,0.19,0.07,0.72" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:2.783" Value="433" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.217" Value="579" KeySpline="0,0,0.95,0.37" />
                    </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                    <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="E3R" BeginTime="00:00:00.334" Storyboard.TargetProperty="Angle">
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0" Value="-122" KeySpline="0.13,0.21,0.1,0.7" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:0.433" Value="-2" KeySpline="0.02,0.33,0.38,0.77" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:1.2" Value="81" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:1.617" Value="193" KeySpline="0.57,0.17,0.95,0.75" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:2.017" Value="345" KeySpline="0,0.19,0.07,0.72" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:2.783" Value="427" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.217" Value="573" KeySpline="0,0,0.95,0.37" />
                    </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                    <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="E4R" BeginTime="00:00:00.501" Storyboard.TargetProperty="Angle">
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0" Value="-128" KeySpline="0.13,0.21,0.1,0.7" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:0.433" Value="-8" KeySpline="0.02,0.33,0.38,0.77" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:1.2" Value="75" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:1.617" Value="187" KeySpline="0.57,0.17,0.95,0.75" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:2.017" Value="339" KeySpline="0,0.19,0.07,0.72" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:2.783" Value="421" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.217" Value="567" KeySpline="0,0,0.95,0.37" />
                    </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                    <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="E5R" BeginTime="00:00:00.668" Storyboard.TargetProperty="Angle">
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0" Value="-134" KeySpline="0.13,0.21,0.1,0.7" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:0.433" Value="-14" KeySpline="0.02,0.33,0.38,0.77" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:1.2" Value="69" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:1.617" Value="181" KeySpline="0.57,0.17,0.95,0.75" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:2.017" Value="331" KeySpline="0,0.19,0.07,0.72" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:2.783" Value="415" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.217" Value="561" KeySpline="0,0,0.95,0.37" />
                    </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                    <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="E6R" BeginTime="00:00:00.835" Storyboard.TargetProperty="Angle">
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0" Value="-140" KeySpline="0.13,0.21,0.1,0.7" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:0.433" Value="-20" KeySpline="0.02,0.33,0.38,0.77" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:1.2" Value="63" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:1.617" Value="175" KeySpline="0.57,0.17,0.95,0.75" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:2.017" Value="325" KeySpline="0,0.19,0.07,0.72" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:2.783" Value="409" />
                      <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.217" Value="555" KeySpline="0,0,0.95,0.37" />
                    </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
                  </Storyboard>
                </VisualState>
              </VisualStateGroup>
            </VisualStateManager.VisualStateGroups>
            <Grid x:Name="Ring" Margin="{TemplateBinding Padding}" MaxWidth="{Binding MaxSideLength, RelativeSource={RelativeSource Mode=TemplatedParent}}" MaxHeight="{Binding MaxSideLength, RelativeSource={RelativeSource Mode=TemplatedParent}}" Visibility="Collapsed" RenderTransformOrigin=".5,.5" FlowDirection="LeftToRight">

              <Canvas RenderTransformOrigin=".5,.5">
                <Canvas.RenderTransform>
                  <RotateTransform x:Name="E1R" />
                </Canvas.RenderTransform>
                <Ellipse x:Name="E1" Style="{StaticResource ProgressRingEllipseStyle}" Width="{Binding EllipseDiameter, RelativeSource={RelativeSource Mode=TemplatedParent}}" Height="{Binding EllipseDiameter, RelativeSource={RelativeSource Mode=TemplatedParent}}" Margin="{Binding EllipseOffset, RelativeSource={RelativeSource Mode=TemplatedParent}}" Fill="{TemplateBinding Foreground}" />
              </Canvas>
              <Canvas RenderTransformOrigin=".5,.5">
                <Canvas.RenderTransform>
                  <RotateTransform x:Name="E2R" />
                </Canvas.RenderTransform>
                <Ellipse x:Name="E2" Style="{StaticResource ProgressRingEllipseStyle}" Width="{Binding EllipseDiameter, RelativeSource={RelativeSource Mode=TemplatedParent}}" Height="{Binding EllipseDiameter, RelativeSource={RelativeSource Mode=TemplatedParent}}" Margin="{Binding EllipseOffset, RelativeSource={RelativeSource Mode=TemplatedParent}}" Fill="{TemplateBinding Foreground}" />
              </Canvas>
              <Canvas RenderTransformOrigin=".5,.5">
                <Canvas.RenderTransform>
                  <RotateTransform x:Name="E3R" />
                </Canvas.RenderTransform>
                <Ellipse x:Name="E3" Style="{StaticResource ProgressRingEllipseStyle}" Width="{Binding EllipseDiameter, RelativeSource={RelativeSource Mode=TemplatedParent}}" Height="{Binding EllipseDiameter, RelativeSource={RelativeSource Mode=TemplatedParent}}" Margin="{Binding EllipseOffset, RelativeSource={RelativeSource Mode=TemplatedParent}}" Fill="{TemplateBinding Foreground}" />
              </Canvas>
              <Canvas RenderTransformOrigin=".5,.5">
                <Canvas.RenderTransform>
                  <RotateTransform x:Name="E4R" />
                </Canvas.RenderTransform>
                <Ellipse x:Name="E4" Style="{StaticResource ProgressRingEllipseStyle}" Width="{Binding EllipseDiameter, RelativeSource={RelativeSource Mode=TemplatedParent}}" Height="{Binding EllipseDiameter, RelativeSource={RelativeSource Mode=TemplatedParent}}" Margin="{Binding EllipseOffset, RelativeSource={RelativeSource Mode=TemplatedParent}}" Fill="{TemplateBinding Foreground}" />
              </Canvas>
              <Canvas RenderTransformOrigin=".5,.5">
                <Canvas.RenderTransform>
                  <RotateTransform x:Name="E5R" />
                </Canvas.RenderTransform>
                <Ellipse x:Name="E5" Style="{StaticResource ProgressRingEllipseStyle}" Width="{Binding EllipseDiameter, RelativeSource={RelativeSource Mode=TemplatedParent}}" Height="{Binding EllipseDiameter, RelativeSource={RelativeSource Mode=TemplatedParent}}" Margin="{Binding EllipseOffset, RelativeSource={RelativeSource Mode=TemplatedParent}}" Fill="{TemplateBinding Foreground}" />
              </Canvas>
              <Canvas RenderTransformOrigin=".5,.5" Visibility="Collapsed" x:Name="SixthCircle">
                <Canvas.RenderTransform>
                  <RotateTransform x:Name="E6R" />
                </Canvas.RenderTransform>
                <Ellipse x:Name="E6" Style="{StaticResource ProgressRingEllipseStyle}" Width="{Binding EllipseDiameter, RelativeSource={RelativeSource Mode=TemplatedParent}}" Height="{Binding EllipseDiameter, RelativeSource={RelativeSource Mode=TemplatedParent}}" Margin="{Binding EllipseOffset, RelativeSource={RelativeSource Mode=TemplatedParent}}" Fill="{TemplateBinding Foreground}" />
              </Canvas>
            </Grid>
          </Border>
        </ControlTemplate>
      </Setter.Value>
    </Setter>
  </Style>

</ResourceDictionary>

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *